NegativeReplyData Data

NegativeReplyData: { int dwSize, byte bBody[1024] }