PositiveReplyData Data

PositiveReplyData: { int dwSize, byte bBody[1024] }